ORAWANA SHOP TERMS & CONDITIONS

การคืนสินค้า และการคืนเงิน

 1. นโยบายการคืนสินค้า

   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

     1.1สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  1. สินค้าส่งผิดจากที่ลูกค้าสั่ง
  2. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน  แต่ต้องอยู่ในสภาพเดิมจากที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 1. วิธีการส่งคืนสินค้า

   หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ กรุณาติดต่อกลับบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า

1.กรอกฟอร์มการคืนสินค้าและแนบใบส่งสินค้าไว้ที่ด้านหน้าของถุงคืนสินค้า  

2.ส่งมอบสินค้าที่อยู่ในหีบห่อเดิมให้กับสำนักงานใหญ่ ตามที่อยู่ที่ปรากฎ

 1. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

   กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02 – 661 – 4431   ได้ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.30 

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

   หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 1. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

   ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

   หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล และ SMS แจ้ง  กำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

 1. นโยบายการคืนเงิน

     ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

 1. ในกรณีการคืนเงิน หากคำสั่งซื้อชำระด้วยการโอนหรือจ่ายเป็นเงินสด  ทางบริษัทจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หากได้รับสินค้าและตรวจสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอเอกสารและหลักฐานทางบัญชี ให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5  วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ในกรณีการคืนเงิน หากคำสั่งซื้อชำระผ่านทางบัตรเครดิต  การคืนเงิน จะทำการคืนผ่านทางบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามา โดยระยะเวลาคืนเงิน ขึ้นอยู่กับรอบบิลและนโยบายของธนาคารผู้ถือบัตร

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า